Disaster Legal Help Victoria

Vietnamese / Tiếng Việt

Quý vị có gặp vấn đề pháp lý vì lũ lụt không? Quý vị có thể cần trợ giúp về việc thuê nhà, bảo hiểm hoặc thiệt hại tài sản. Quý vị có thể cần lời khuyên về hoàn cảnh gia đình, sắp xếp việc nuôi dạy con cái, hoặc bảo lãnh tại ngoại (bail).

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin và lời khuyên miễn phí hoặc giúp quý vị tìm một luật sư.

Điện thoại 1800 113 432, Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Nhân viên của chúng tôi nói nhiều ngôn ngữ. Nếu chúng tôi không nói được ngôn ngữ của quý vị, chúng tôi sẽ sắp xếp một thông dịch viên.

Reviewed 15 November 2022